Khahare Ghat (2078)

138 mins | Other, Social, | Release Date: 2078-3-31


Director: Kishor Kumar Adhikari

Writer: Kishor Kumar Adhikari (Kishor Anurag)

Cast