Sirish (2078)

FULL CREW (5)


Director

Govinda Rai

Story

Raj Khadka

Lyricist

Poshraj Dahal, Sanjivinee

Producer

Govinda Rai