Dreams

The Man From Kathmandu (2017-11-19)

  • 0.0

  • 138 mins
  • Action,Drama
  • Release Date: 2017-11-19

Director*: Pemba Dhundup

Producer: Nakim Uddin

Cast: Nir Shah , Shree Purush Dhakal , Mahesh Shakya (Karma) , Shishir Bangdel , Amir Gautam , Anna Sharma

Plot

Cast

Reviews