Dreams

Captain (2019-03-01)

  • 0.0

  • 130 mins
  • Drama,Romantic
  • Release Date: 2019-03-01

Director*: Dibakar Bhattarai

Cast: Saroj Khanal , Anmol K.C. , Upasana Shingh Thakuri , Priyanka MV

Plot

Cast

Reviews