Dreams

Doli (2018-12-14)

  • 0.0

  • 130 mins
  • Romantic
  • Release Date: 2018-12-14

Director*: Raj Bahadur Sane

Singer: Melina Rai

Editor: Tara Thapa

Screenplay: Raj Bahadur Sane

Production Designer: Raj Bahadur Sane

Cast: Priya Rijal , Kishor Khatiwada , A Gurung , Prithvi Raj Prasai

Story: Raj Bahadur Sane

Plot

Cast

Reviews