Dreams

My Promise (2015-01-02)

  • 0.0

  • 138 mins
  • Other
  • Release Date: 2015-01-02

Director*: Suraj Subba Nalbo

Producer: Tanka Limbu

Music Director: Mahesh Khadka

Singer: Rajesh Payal Rai , Dipak Limbu

Cinematographer: Sanjay Lama

Editor: Banish Shah

Screenplay: Tanka Limbu

Production Designer: Tanka Limbu

Cast: Wilson Bikram Rai , Keki Adhikari , Aakash Babu Khawas (Mahesh) , Devendra Rai , Martin Khan , Ramesh Chandra Rai , Nar Kumar Limbu , Prakash Shrestha (Cast) , Anurag Kunwar , Suman Pariyar , Daya Rai , Shova Subba Khazum , Meghraj Mainali , Uttam , Ray Soma Rana , Bir Bahadur Gurung , Reshma Rana

Story: Tanka Limbu

Co-Producer: Mohit Munal

Lyricist (Songwriter): Mahesh Khadka

Sound Designer: Dilip Devkota

Choreographer: Govinda Rai

Action Director: Roshan Shrestha

Spot Sound: Mahendra Bahadur Lama , Manu , Hari Parajuli , Tirtha Lama , Bablu Tamang , Pushpa Kumar Balami , Keshar Bhujel

Chief Assistant Action Director: Yodin Limbu , Manish Nepali

Theme Music: Ashok

Guest Music: Bipana Basnet

Special Helper: Martin Khan

Co-Cinematographer: Sunil Rumba

Production Manager: Arjun Pokharel

Associate Cinematographer: Krishna Lama , Meghraj Mainali

Chief Assistant Director: Araaj Keshav Giri , Yogendra Prasai

Media Consultant: Ravi Shrestha

Script Analysing: Hari Lama

Finance Head: Kalpana Lamjel

Audiographer: Suraj Subba Nalbo

Clap: Martin Khan

VFX: Akki Sharma

Plot

Cast

Reviews